Kolejnym atrybutem jest Boża dobroć, zwana też miłosierdziem. Miłosierdzie jest wynikiem i skutkiem Bożej dobroci. [Ps 33:5] Najbardziej uczeni z pogan nadawali swemu bogu Jowiszowi dwie główne cechy tj. dobry i potężny. Obydwie one są w Bogu prawdziwym, zarówno dobroć jak wielkość, majestat i miłosierdzie. Bóg jest w swej istocie dobry, jest też dość dobrotliwy dla nas. Obie cechy pokazuje [Ps 119:68] „Dobry jesteś i dobrze czynisz.” Dobroć Boga to nic innego jak miłosierdzie, które jest wrodzoną inklinacją Bożą do czynienia dobrze i ratowania tych, którzy popadli w tarapaty.

Przedstawię miłosierdzie Boże w dwunastu spojrzeniach:

 1. Pismo niewątpliwie objawia Boga jako miłosiernego. Miłosierdzie to magnes, który obraca w Jego kierunku grzeszników. „Pan miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę”, itd. [Wj 34:6] Wiersz ten wyraża miłosierdzie Boże na sześć sposobów, a używa tylko jednego zwrotu aby przywołać Jego sprawiedliwość. „Albowiem większe jest nad niebiosa miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.” [Ps 108:5] Bóg jest przedstawiony jako król, a tęcza lśni wokół jego tronu. [Obj 4:3] Tęcza to symbol miłosierdzia. Pismo Święte przedstawia Boga częściej w białych szatach miłosierdzia niż w czerwonych od krwi szatach gniewu; częściej ze złotym berłem niż z żelazną rózgą.
 2. Bóg jest bardziej skłonny do miłosierdzia niż gniewu. Miłosierdzie jest jego ukochanym atrybutem, on rozkoszuje się miłosierdziem, patrz [Mich 7:18] Rozkoszą dla matki jest dać dziecku pierś do ssania – mówi Chryzostom, tak samo Bóg rozkoszuje się dając nam jeść z piersi swojego miłosierdzia. „Zapalczywości żadnej we mnie nie ma,” Iz 27:4, to znaczy, nie cieszy go ona.
 3. Surowy sąd jest raczej Jego obowiązkiem, On nie rozkoszuje się uderzaniem w grzesznika. [Trn 3:33] Pszczoła w naturalny sposób wytwarza miód, a żądli tylko wtedy, gdy jest zagrożona. Podobnie Bóg nie karze, aż musi, kiedy już dłużej nie może ścierpieć zła. „Pan nie mógł was dłużej znosić, ze względu na zło uczynków waszych.” [Jer 44:22] Miłosierdzie jest po prawicy Boga, co znaczy, że najczęściej je stosuje; sąd i kara nie są jego zwyczajnym dziełem, ale nadzwyczajnym. [Iz 28:21] Nie jest On do wywierania gniewu przyzwyczajony. Kiedy Pan golił chwałę swego narodu izraelskiego, Pismo mówi, że wynajął brzytwę, zamiast robić to samemu. „W owym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za Rzeką, ręką króla asyryjskiego, głowę i włosy na nogach, a także zarost na brodzie.” [Iz 7:20] „On jest nieskory do gniewu,” [Ps 103:8] i „gotowy przebaczyć.” [Ps 86:5]
 4. W każdej naszej sytuacji powinniśmy szukać miłosierdzia Bożego. Kiedy Kościół był w niewoli, wołał: „To jest miłosierdziem Pana, że nie zostaliśmy wszyscy pochłonięci.” [Trn 3:22] O Syrakuzach na Sycylii, geografowie piszą, że są tak położone, że w mieście tym słońce, gdy jest nad horyzontem, nigdy nie jest zasłonięte. We wszystkich naszych utrapieniach możemy odnaleźć słońce miłosierdzia. Miłosierdziem jest też to, że problemy nie spadają na nas wszystkie na raz.
 5. Miłosierdzie osładza inne atrybuty Boga. Świętość bez miłosierdzia, albo sprawiedliwość bez miłosierdzia byłyby straszne. Kiedy woda była gorzka i Izraelici nie mogli jej pić, Mojżesz wrzucił kawałki drzewa do wody, a woda stała się słodka. Jak gorzkie i straszne były inne atrybuty Boga, gdyby nie osłodziło ich miłosierdzie! Miłosierdzie wysyła Moc Bożą, aby pomogła nam, sprawia, że jego sprawiedliwość staje się naszym przyjacielem, na przykład wtedy, gdy karci nas za naszą kłótliwość.
 6. Boże miłosierdzie jest najbardziej oryginalną perłą Jego korony, z nim Bóg staje się sympatyczny i miły. Gdy Mojżesz odrzekł Bogu: „Zaklinam cię, pokaż mi Twoją chwałę”; Pan mu odpowiedział: „Sprawię, że przejść przed tobą Moja Dobroć i pokażę ci Moje miłosierdzie”. [Wj 33:19] Boże miłosierdzie jest Jego chwałą. Świętość czyni go Znakomitym a Miłosierdzie – Łaskawym.
  Nawet najgorsi z ludzi spożywają ze stołu Bożego miłosierdzia, są to może odpadki ze stołu, ale jednak są. „Pan jest dobry dla wszystkich.” [Ps 145:9] Miłe krople rosy padają na oset, tak samo, jak na różę. Obszar nawiedzany przez Boże miłosierdzie jest bardzo rozległy. Faraon był nadal królem Egiptu, pomimo że jego serce stawało się coraz bardziej zatwardziałe.
 7. Miłosierdzie najsłodsze zostało nam przyniesione w przymierzu z Bogiem. Miłosierdziem było, że Bóg dawał Izraelowi deszcz, chleb do sytości, pokój i zwycięstwo nad wrogami, [Kpn 26:4-6], ale o wiele większym miłosierdziem stało się to, że Bóg został ich Bogiem, „Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem” [Kpn 26:12] Mieć zdrowie – oto jest miłosierdzie, lecz mieć Chrystusa i zbawienie – o ileż większe to miłosierdzie. Ono jest jest jak diament w pierścieniu, który rozsiewa przepiękne błyski światła.
 8. Jeden akt miłosierdzia Bożego, prowadzi do następnego daru. Ludzie postępują inaczej: gdy raz okazali miłosierdzie – mówią: Już mi się nie narzucaj. U Boga zaś, jeśli okazał łaskę, jest nawet bardziej gotowy aby dać następną. Okazał miłosierdzie w wybraniu do nieba – teraz zrobi o wiele więcej – usprawiedliwi tę osobę, zaadoptuje ją jako swoje dziecko i doprowadzi do niebieskiej chwały. Pierwszy akt miłosierdzia zaangażował Boga bardziej. Miłość rodziców do swojego dziecka sprawia, że zawsze są chętni aby je obdarzyć.
 9. Wszelkie miłosierdzie wśród stworzeń pochodzi od Boga, jest jakby wodą z oceanu miłosierdzia. Miłosierdzie i litość jakie ma matka dla swego dziecka są od Boga, ten który daje mleko w piersiach, budzi współczucie w jej sercu. Bóg nazywany jest „Ojcem miłosierdzia”, bo z Niego rodzi się wszelkie miłosierdzie w świecie. [2Kor 1:3] Jeśli Bóg umieścił dobroć w swoim stworzeniu, o ileż więcej dobroci jest w Ojcu miłosierdzia!
 10. Jak miłosierdzie Boże uszczęśliwia świętych, tak powinno rozbudzać w nich pokorę. Miłosierdzie nie jest owocem naszej dobroci, lecz owocem Bożej dobroci. Miłosierdzie jest jałmużną, którą Bóg rozdaje. Nie mają powodów do dumy ci, którzy żyją z jałmużny miłosierdzia Bożego. „I choćbym był sprawiedliwy – to jednak nie mógłbym podnieść głowy” [Job 10:15] wszystkie moje prawości to skutki Bożego miłosierdzia, dlatego będę skromny i nie podniosę głowy.
 11. Miłosierdzie powstrzymuje wykonanie sądu Bożego. Grzesznicy bez ustanku prowokują Boga, i sprawiają, że „Wzbiera w Panu zapalczywy gniew” [Ez 38:18] Dlaczego więc Bóg nie wtrąci ich do więzienia i nie osądzi natychmiast? Jest tak nie z powodu Jego niemocy, bo jest wszechmocny, ale z powodu Jego miłosierdzia. Miłosierdzie zawiesza karę grzesznika i wstrzymuje proces błyskawicznego ukarania. Co więcej, Bóg może, dzięki Jego dobroci, doprowadzić grzeszników do upamiętania.
 12. To straszne mieć miłosierdzie jako świadka przeciw sobie. Jakże smutne dla Hamana było, gdy oskarżenie padło ze strony pięknej i dobrej Królowej Estery, a został potem skazany na śmierć! [Est 7:6] Tak samo będzie, gdy Królowa Miłosierdzie stanie na sądzie przeciwko tobie i oskarży cię. Jak strasznym będzie, gdy miłosierdzie, które zbawia grzesznika, stanie się twoim wrogiem. Jeśli Miłosierdzie będzie oskarżycielem, któż będzie naszym adwokatem? Grzesznik nie ucieknie piekłu, gdy miłosierdzie sporządzi akt oskarżenia.

Możemy mówić o wielości rodzajów miłosierdzia, takich jak: zapobiegające, oszczędzające, zaopatrujące, prowadzące do celu, przyjmujące do Bożej społeczności, uzdrawiające, przynaglające, wspierające, przebaczające, poprawiające, pocieszające, ratujące, nakładające koronę chwały, ale przedstawię raczej właściwości Bożego miłosierdzia.

Właściwości Miłosierdzia Bożego:

Boże miłosierdzie jest bezpłatne.

Ustanawianie stawki za miłosierdzie unicestwia je. Nic nie może być zapłatą za nie, bo każdy nasz czyn jest skażony grzechem, nic też nie zmusi Boga aby miłosierdzie okazał. Możemy zmusić Boga do tego, aby nas ukarał, ale nie do tego by nas kochał. „Wtedy rozmiłuję się w nich dobrowolnie” [Oz 14:5] Każde ogniwo w łańcuchu zbawienia jest ukute i połączone z innymi przez łaskę udzieloną przez Boga dobrowolnie i bez zapłaty. Wybranie do nieba jest bezpłatne. „W Nim to jeszcze przed stworzeniem świata wybrał nas, abyśmy należeli do Niego, abyśmy byli święci i bez skazy w Jego oczach. W swej miłości”. [Ef 1:4] Usprawiedliwienie jest be zapłaty. „Jesteśmy usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski.” [Rz 3:24] Zbawienie jest bez zapłaty. „Według miłosierdzia swego zbawił nas”. [Tytus 3:5] Nie mówcie więc w zbyt wiele o zasługiwaniu, np: „O Panie, nie zasługuję na miłosierdzie” – bo miłosierdzie jest udzielane bez zapłaty. Gdyby Bóg okazywał miłosierdzie tym którzy są godni, nie okazał by go wcale.

Miłosierdzie Boże jest przeobfite i niewyczerpane.

„Pan, obfitujący w miłosierdzie.” [Ps 86:5] „Pan, bogaty w miłosierdzie”. [Ef 2:4] „Ogrom miłosierdzia.” [Ps 51:1] Oto, gdy spada kropla gniewu jednocześnie wytryskuje fontanna miłosierdzia. Słońce nie jest tak pełne światła jak Bóg pełen jest miłosierdzia. Bóg daje poranne miłosierdzie. „Jego miłosierdzie odnawia się każdego ranka.” [Trn 3:23] Bóg daje nocne miłosierdzie. „W nocy śpiewam Jemu pieśń.” [Ps 13:8] Bóg ma miłosierdzie pod niebem, którego smak kosztujemy obecnie i miłosierdzie w niebie, na które mamy nadzieję.

Miłosierdzie Boże jest wieczne.

„Miłosierdzie Pana jest od wieków na wieki.” [Ps 103:17] „Jego miłosierdzie (łaska) trwa na wieki”, powtarza dwadzieścia sześć razy Ps 136. Dusze błogosławionych będą zawsze zażywać kąpieli się w miłym i przyjemnym oceanie Bożego miłosierdzia. „Gniew Boga na Jego dzieci trwa tylko chwilę, ale Jego miłosierdzie na wieki.” [Ps 103:9] Jak długo jest Bogiem będzie okazywał miłosierdzie. Jego miłosierdzie jest przeobfite teraz, a jest również wiecznie odnawiającym się.

W/Z 1: Módl się do Miłosiernego

W modlitwie, spoglądaj na Boga, nie jako ubranego w szaty sędziego, ale raczej na odzianego tęczą miłosierdzia i łaski. Dodaj tym skrzydeł swojej modlitwie. Kiedy Jezus Chrystus wstępował do nieba, mówił z radością: „Idę do Ojca,”. Tak samo, aby nasze serca wstępowały do Boga z radością, mów: „Wstępuję do Ojca miłosierdzia, który zasiada na tronie łaski.” Idź z ufnością w Jego miłosierdzie.

W/Z 2: Wierz w Jego miłosierdzie.

„Na wieki będę miał ufność w Bożym miłosierdziu.” [Ps 52:8] Boże miłosierdzie jest powszechnie dostępnym źródłem. Zaczerpnij czerpakiem wiary i pij ze źródła zbawienia. Czy może być większa zachęta, aby uwierzyć Bogu, niż właśnie miłosierdzie Boże? Bóg pragnie ułaskawić grzesznika, dotknąć go złotym berłem miłosierdzia i życia.

Tę chęć okazania miłosierdzia Bóg objawia na dwa sposoby:

1. Zapraszając, (a nawet prosząc) grzeszników aby przyszli i uchwycili się Jego łaski. „Kto chce, niech przyjdzie i wody życia darmo zaczerpnie.” [Obj 22:17] Miłosierdzie pragnie zachwycić i oczarować grzeszników, jest gotowe klęknąć przed nimi. Czy nie jest to dziwne, gdy książę prosi skazanego aby ten przyjął przebaczenie. A Bóg właśnie tak woła: biedny grzeszniku, pozwól mi kochać ciebie, przez to, że dasz mi się zbawić.
2. Radując się, gdy grzesznicy uchwycą się jego łaski. Jak to jest z Bogiem, cóż za korzyść ma on gdy otrzymamy Jego miłosierdzie? Jaką korzyść ma źródło z tego że coraz więcej jest pijących z niego? Ale dobroć Boga jest taka, że cieszy się ze zbawienia grzesznika i jest szczęśliwa, gdy przyjmują miłosierdzie. Kiedy syn marnotrawny wrócił do domu, ojciec był tak szczęśliwy, że ucztę wyprawił, aby wyrazić swoją radość. Tak, Bóg raduje się, gdy biedny grzesznik przychodzi, i staje się posiadaczem Bożego daru. Cóż to za zachęta do wiary w Boga! On jest Bogiem przebaczenia. [Neh 9:17] On uwielbia wyświadczać miłosierdzie. [Mich 7:18] Nic nam nie przeszkodzi by je odebrać – tylko niewiara.

Niewiara zatrzymuje rzekę miłosierdzia Bożego, stawia jej tamę. Zamyka Boże rezerwuary, odgradza nas od ran Chrystusa, tak że nie możemy zostać tymi ranami uleczeni. „I nie mógł tam uczynić wielu cudów, z powodu ich niedowiarstwa” [Mt 13:58] Dlaczego ty nie wierzysz w miłosierdzie Boże? Czy twoje grzechy cię zniechęcają? Miłosierdzie Boże przebacza wielkie grzechy, zresztą prawdziwie są one wielkie. [Ps 25:11] Serce ukrywa wielkie grzechy, jak morze ukrywa skały i piaski. A jednak nawet niektórzy z tych, którzy mieli udział w ukrzyżowaniu Chrystusa, znaleźli miłosierdzie Pańskie. Jak wysoko są niebiosa nad ziemią, tak Boże miłosierdzie przerasta nasze grzechy. [Iz 55:9] Cóż może skusić nas aby uwierzyć, jeśli nie Boże miłosierdzie?

W/Z 3: Uważajcie by nie nadużywać miłosierdzia Bożego.

Obyście czerpiąc nektar ze słodkiego kwiatu miłosierdzia nie zamieniali go na trujący jad. Nie myśl, że ponieważ Bóg jest miłosierny, to możesz brnąć w grzech, bo na swoje nieszczęście uczynisz z miłosierdzia swojego wroga. Nikt nie mógł dotykać Arki Bożej, tylko kapłani, którzy przez swój urząd byli bardziej święci. Podobnie nikt może dotknąć Arki Bożego miłosierdzia, ale ten zdeterminowany, by być świętym. Oto logika diabelska – grzeszyć ponieważ otrzymam miłosierdzie. Kto grzeszy z powodu dostępności miłosierdzia, jest jak ten, który po założeniu opatrunku na ranę, rani się dalej – bo ma dostęp do środków opatrunkowych. Kto grzeszy z powodu dostępności miłosierdzia, zostanie osądzony bez miłosierdzia, Odrzucone miłosierdzie zamienia się we wściekłość.

„A gdyby ktoś, słysząc słowa tego przekleństwa, pochlebiał sobie w sercu mówiąc: Będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca – w ten sposób sprowadzając zgubę na ziemię tak nawodnioną, jak i suchą – nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi” [Pwt 29:19-20] Nic nie jest słodsze niż miłosierdzie, gdy zostanie użyte ku zbawieniu; nic nie jest gorsze od miłosierdzia podeptanego i wzgardzonego. Podobnie jest z ołowiem, gdy wydobyty w kopalni – jest najzimniejszy, ale rozgrzany – parzy najboleśniej. Żelazne narzędzie łatwo tępieje, ale nic nie jest ostrzejsze, niż naostrzone żelazo. „Miłosierdzie Pana jest nad tymi, którzy się Go boją”. [Ps 103:17] Miłosierdzie nie jest dla tych, którzy grzeszą, bez bojaźni Bożej, ale dla tych, którzy drżą przed Wszechmocnym i przestają grzeszyć. Miłosierdzie Boże jest święte, ono nie tylko przebacza ale i uzdrawia.

Co robić, aby być właściwie przyjąć Miłosierdzie Boże?

Zwróć uwagę na to o co Boga prosisz.

Sprawdź jak wiele (mało) czasu zajmuje ci modlitwa o przebaczenie i miłosierdzie oszczędzające winnego, czyli ciebie. Myśl o sobie jako o sierocie. „U Ciebie sierota znajduje miłosierdzie.” [Oz 14:3] Jałmużną miłosierdzia Bóg obdarza tylko ubogich. Pozbądź się dobrego zdania o sobie oraz poczucia godności. Bóg wlewa złocisty olej miłosierdzia do opróżnionych naczyń.

Przyjdź do Boga po miłosierdzie.

„Zmiłuj się nade mną, Boże!” [Ps 51:1] Nie wyłączaj mnie z miłosierdzia, które okazujesz grzesznikom, daj mi nie tylko karę, ale i łaskę, daj mi nie tylko pokarm i napój, ale w miłosierdziu swoim zbaw mnie, daj mi to co najlepsze z miłosierdzia Twego, Panie! Okaż mi łaskę i dobroć. „On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem.” [Ps 103:4] Daj mi tą łaskę, o której mówi twoja miłość która wybrała mnie do zbawienia. Wołaj o miłosierdzie! Bóg ma skarbce pełne miłosierdzia, modlitwa jest kluczem, który otwiera te komnaty. A modląc się, pamiętaj abyś przychodził w objęciach Chrystusa, bo każde miłosierdzie jest przez Chrystusa. „Samuel wziął jagnię ssące” [1Sm 7:9] Weź na ręce Chrystusa – baranka Bożego, przyjdź w Jego imieniu, przedstaw to co On dla ciebie zdobył. Powiedz: Panie! tutaj jest krew Chrystusa, która jest ceną mojego ułaskawienia; Panie! okaż mi łaskę, bo Chrystus za nią zapłacił. Chociaż Bóg może odmówić nam, kiedy przyjdziemy po miłosierdzie w naszym własnym imieniu, ale nie wtedy, gdy prosimy w imię Chrystusa. Przyjdź przez dokonania Chrystusa – oto jedyny argument, którego Bóg nigdy nie odrzuci.

W/Z 4: Ci, którzy znaleźli łaskę są wezwani do trzech zadań:

Aby być na górze Garizim,

górze błogosławieństwa i chwały. Zbawieni nie tylko usłyszeli o Królu Nieba, że jest miłosierny, ale doświadczyli, że jest. Z plastra miłosierdzia Bożego kapie im miód Bożej obecności. Kiedy są w potrzebie, miłosierdzie ją zaspokoi, kiedy są prawie bliscy śmierci, miłosierdzie podniesie ich z łoża boleści, kiedy przygniecie ich wina, Miłosierny wybaczy im. „Błogosław, duszo moja Panu, i wszystko, co jest we mnie, świętemu imieniu Jego.” [Ps 103:1] Och, jakże pełne chwały powinny być naczynia miłosierdzia! „Mimo że byłem ongiś bluźniercą, prześladowcą i oszczercą, dostąpiłem miłosierdzia”. [1Tm 1:13]

Miłosierdzie jest jak potężne morze przerywające umocnienia brzegowe, Miłosierdzie Boga przerwało umocnienia mego grzechu i rozlało słodycz w duszy. Wy, pomniki Bożego Miłosierdzia, powinniście być również trąbkami pięknie grającymi dla Boga, wy, którzyście zakosztowali, że Pan jest łaskawy. Powiedz innym, jak doświadczyłeś Jego miłosierdzia, jaki zachwycający jest Bóg i tak zachęcisz innych do poszukiwania Pana Miłosierdzia. „Opowiem wam to, co Bóg uczynił dla mojej duszy” [Ps 66:16] Kiedy zrozumiałem, że moje serce jest martwe, Duch Święty zstąpił na mnie potężnie, a wiatr Ducha powiał na więdnące kwiaty łaski – i ponownie rozkwitły. Och, opowiedz innym o dobroci Boga. To sprawi, że inni będą Mu błogosławić, że uwielbienie dla Boga ożyje w innych, nawet wtedy gdy ty będziesz przechodził doliną śmierci.

Aby kochać Boga

Miłosierdzie jest ozdobą miłości. „Będę cię kochać, Panie, mocy moja.” [Ps 18:1] Hebrajskie słowo miłość oznacza oddanie wypływające z najgłębszych głębin człowieka. Sprawiedliwość Boża napawa nas bojaźnią, a Jego miłosierdzie sprawia, że kochamy Go. Jeśli miłosierdzie nie zrodzi miłości to nic jej nie zrodzi. Jeżeli kochamy Boga za to, że daje nam jedzenie, to o ile bardziej winniśmy go kochać za łaskę, za miłosierdzie które nas oszczędziło i zbawiło. Są serca z kamienia, których miłosierdzie Boże nie poruszy a Jego miłość w nich nie zagości. Ale to nie nasze serca! „Będę nienawidził mojej duszy,” mówi Augustyn, „jeżeli nie będzie w niej miłości do Boga”.

Aby naśladować Boga miłosierdzia

Jeśli Bóg jest Ojcem miłosierdzia, wykażesz, że jesteś Jego dzieckiem, będąc jak On. Ambroży mówi: „Syntezą i definicją religijności, jest bogactwo dzieł miłosierdzia, bycie pomocnym dla ciał i dusz innych ludzi.” Rozsiewaj złote nasiona, niech światło twego wyznania będzie rozpalane olejem miłości. Bądźcie miłosierni w dawaniu i przebaczaniu. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz niebieski jest miłosierny”.