P: Ile Osób jest w Bogu?

O: Trzy Osoby, ale ciągle jest to jeden Bóg.

„Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym.” [1Jn 5:7] (zwoje z tradycji bizantyjskiej)

Bóg jest tylko jeden ale w jednym Bogu istnieją trzy odrębne Osoby. To jest święta tajemnica, której zrozumienie dostępne człowiekowi nie jest w stanie objąć. Cudownym i niepojętym jest funkcjonowanie w Chrystusie dwóch natur, ale jednej Osoby. Tak samo przerasta nas to pojęcie: „Trzy Osoby, ale wciąż jeden Bóg”. Oto głębia pojmowania, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, a jednak nie trzech Bogów, ale Jeden.

W Błogosławionej Trójcy wyróżniamy Trzy Osoby, rozdzielne trzy substancje, ale najważniejsza część istoty (esencja) jest wspólna. Oto Boża zagadka: Jeden zawiera Trzech, a Trzej są jednością. Nasz sposób rozumowania nie może pojąć Trójcy w jedności, tak jak nie można zmieścić morza w szklance wody.

[Przypis tłumacza: Pewnym cieniem wyobrażenia tej tajemnicy jest korpuskularno – falowa natura światła. Światło jest jednocześnie materią i falą elektromagnetyczną, a jednak nadal nierozdzielnym światłem.]

Jedność w Trójcy Świętej

Jedność Osób Boga składa się z dwóch aspektów:

[1] Tożsamości istoty. W Trójcy Świętej jest jedność w istocie. Trzy Osoby są tej samej natury Bożej i substancji, tak że [in Deo nonest magis et minus] „nie ma stopniowania w Bogu”. Żadna z Osób nie jest Bogiem bardziej niż inna.

[2] Jedność Osób w Bogu polega na wzajemnym przenikaniu się. Trzy Osoby są tak zjednoczone, że jedna Osoba jest w innej, i z nią. „Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. [Jn 17:21]

Osoby w Trójcy

(1) Pierwszą Osobą w Trójcy jest Bóg Ojciec. Nazwany jest pierwszą Osobą w sensie porządku, ale nie godności: Bóg Ojciec nie ma bowiem dodatkowych doskonałości, których nie mają inne Osoby, nie jest bardziej mądry, bardziej święty czy bardziej mocny niż Syn i Duch. Ojciec ma pierwszeństwo, ale nie przewyższa Syna i Ducha istotą.

(2) Druga Osoba w Trójcy to Jezus Chrystus, zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami. „Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona.” [Prz 8:23-25] Ten fragment Pisma Świętego świadczy o wiecznym pochodzeniu Syna Bożego. Ta druga Osoba Trójcy Świętej, która jest również Bogiem Jahwe, stała się naszym Jezusem. Pismo Święte nazywa go Odroślą Dawida, [Jer 23:5], a ja mogę nazywać go pięknym kwiatem ludzkości. „Otrzymuje przez niego usprawiedliwienie każdy, kto uwierzy” [Dz 13:39]

(3) Trzecią Osobą Trójcy Świętej jest Duch Święty, pochodzący od Ojca i Syna, Jego dziełem jest oświetlanie umysłu i zapalanie świętych pragnień. Istota Ducha Świętego rezyduje i w niebie, i wszędzie, ale szczególny wpływ Ducha ma miejsce w sercach ludzi wierzących. Ten błogosławiony Duch Święty daje nam święte namaszczenie. [1Jn 2:20] „A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.” Jak Chrystus wypracował dla nas łaskę, to Duch Święty sprawia, że łaska wykonuje w nas dzieła Boże. Chociaż Chrystus dokonał wykupienia nas z przekleństwa wiodącego do piekła, to Duch Święty zapewnia nas o zbawieniu i pieczętuje nas na dzień odkupienia.

Tak więc widzimy w działaniu wszystkie trzy Osoby. Trójca może zostać pokazana z fragmentu [Mt 3:16] „Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego, a oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany”. Oto trzy nazwane Osoby Boskie. Ten, który przemówił głosem z nieba to Bóg Ojciec, ten, który został ochrzczony w Jordanie to Bóg Syn, a ten, który zstąpił na podobieństwo gołębicy to Bóg Duch Święty. Mamy więc pokazaną jedność istoty i Trójcę Osób.

W/Z 1: Dla udowodnienia błędu.

W błędzie są Żydzi i Muzułmanie

którzy wierzą tylko w pierwszą Osobę w Bogu. Zabierz rozróżnienie Osób w Trójcy Świętej, a obalisz odkupienie człowieka, bowiem Bóg Ojciec jest wrogiem człowieka z powodu grzechu, jakże zostanie zaspokojony Jego sprawiedliwy gniew jeśli nie ma pośrednika? Pośrednikiem zbawienia jest Chrystus, który jest naszym pokojem. Chrystus umarł i przelał swoją krew, ale jak ma ta krew być zastosowana w życiu, jeśli nie ma Ducha Świętego? Dlatego, jeśli nie może być trzech Osób w Bogu, zbawienie człowieka nie może być zdobyte, nie ma też pocieszyciela – Ducha Świętego. Tak oto jedyna droga do nieba jest unieważniana.

Odrzucamy przekonania Socynian,

którzy nie wierzą w Bóstwo Jezusa, i czynią Go tylko stworzeniem, choć wyższego rzędu. Jak katolicy wymazali drugie przykazanie z dekalogu, tak Socynianie wymazali drugą Osobę Trójcy. Jeżeli zwalczanie kościoła – ciała Chrystusa jest wielkim grzechem, cóż dopiero zwalczanie samego Chrystusa? Jezus Chrystus jest równy Bogu Ojcu! Nie było dla niego niczym nadzwyczajnym, aby być równym Ojcu. [Flp 2:6] On jest wiecznie z Bogiem Ojcem: „Ja od samego początku,” [Prz 8:23] Jeśli by tak nie było, to byłby czas, kiedy Bóg był bez Syna, i tak nie byłby Ojcem.

Co więcej byłby czas kiedy Bóg był bez swojej chwały, bo Chrystus jest „odblaskiem Jego chwały”. [Hbr 1:3] Syn jest tej samej esencji co Ojciec. Bóg jest tak samo w Ojcu jak w Synu. „gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.” [Kol 2:9] Pismo mówi, że Chrystus nie tylko był z Bogiem przed rozpoczęciem stwarzania, ale że On był wtedy Bogiem. [Jn 1:1] i [1Tm 3:16] „Bóg objawił się w ciele”. Tytuł: „Pan”, często stosowany do Chrystusa, w Nowym Testamencie, to odpowiednik tytułu „Jahwe” w Starym Testamencie. [Pwt 6]; [Mt 22:37]

Chrystus ma współ-wieczność, i współ-istotność z Ojcem. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” [Jn 10:30] Dla anioła byłoby bluźnierstwem tak mówić.

Aby jeszcze bardziej udowodnić Chrystusa Boga, rozważ to:

(1.) Chwalebne niepojęte atrybuty Boże, przynależne do Boga Ojca, są przypisane do Chrystusa. Czy Bóg jest wszechmocny? Tak samo wszechmocny jest Jezus Chrystus. [Obj 1:8]. Syn jest Stwórcą, [Kol 1:16] Bóg jest nieskończony, wypełnia wszystkie miejsca? [Jer 23:24] Taki sam jest Jezus Chrystus. Podczas gdy Chrystus był na ziemi w Jego cielesnej obecności, był w tym samym czasie na łonie Ojca w swojej boskiej obecności. [Jn 3:13]

(2.) Te same „Jura regalia” [królewskie przywileje], które należą do Boga Ojca, należą również do Chrystusa. Czyż nie Bóg Ojciec przebacza grzechy? A przecież To jest kwiat korony Chrystusa. „Twoje grzechy są ci odpuszczone”. [Mt 9:2] Chrystus nie przebacza grzechów na mocy upoważnienia, jak robią to dziś duchowni kościoła, ale robi to z własnej siły i władzy. Bóg Ojciec jest właściwym obiektem wiary? Czy mamy wierzyć w Ojca? Tak samo jest z synem. [Jn 14:1] Czy Ojcu należy się uwielbienie? Tak samo należy się Synowi. „Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.” [Hbr 1:6] Jak świętokradczy są zatem socynianie, którzy okradają Chrystusa z należnej mu Bożej czci, najpiękniejszego kwiatu Jego korony. Ci, którzy zaprzeczają, że Chrystus jest Bogiem, muszą zanegować dużą część Pisma, albo w ogóle zaprzeczyć, że jest ono słowem Boga.

Chłoszczemy błędy Arian,

którzy nie wierzą w Ducha Świętego, że jest Bogiem. Wieczny Bóg jest w Duchu Świętym. „On doprowadzi was do całej prawdy”. [Jn 16:13] Chrystus nie mówi tu o atrybucie, ale o Osobie. Zobacz, że Bóg trwa również w Osobie Ducha Świętego:

(1.) Duch Święty, który daje różnorodność darów, jest tym samym Panem i tym samym Bogiem. [1Kor 12:5-6] Strasznym i niewybaczalnym grzechem, jest wystąpić przeciwko Bogu – Duchowi Świętemu. [Mt 12:32] Bóstwo Ducha Świętego przejawia się w tym, że zmienia serca ludzi. Diabeł żądał od Chrystusa dowodu, że jest Bogiem, przez zamianę kamieni w chleb, ale Duch Święty pokazuje swoje Bóstwo, zmieniając kamień w żywą duchową tkankę. „I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.”. [Ez 36:26]

(2.) Jeszcze bardziej, moc i Bóstwo Ducha Świętego ukazuje się w chwalebnym poczęciu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zacienienie przez Ducha Świętego spowodowało, że dziewica poczęła. [Lk 1:35] Duch Święty działa cuda, które wykraczają poza sferę natury, takie jak wzbudzanie zmarłych do życia. [Rz 8:11]

(3.) Należna mu jest cześć Boska bo nasze dusze i ciała są świątyniami Ducha Świętego, [1Kor 6:19], świątyniami, w których Duch Święty ma być czczony, werset 20. Jesteśmy ochrzczeni w imię Ducha Świętego, również dlatego wierzymy, że jest Bogiem. A jeśli nie wierzymy w to, zrezygnujmy z chrztu w Jego Imię. Lepszym dla ludzi było by nigdy nie słyszeć, że istnieje Duch Święty, [Dz 19:2], niż odmówić Mu Bóstwa. Ci, którzy świadomie i dobrowolnie wykreślają Trzecią Osobę z Trójcy, zostaną wykreśleni z księgi życia.

W/Z 2: Napominająca.

(1.) Uwierz w doktrynę Trzech Osób w jedności istoty Boga. Nauka o Trójcy musi być przedmiotem wiary; Miarka rozumu jest zbyt krótka aby zmierzyć tę tajemnicę, ale obszary gdzie nie sięga rozum, są dostępne dla wiary. Są prawdy w religii, które mogą być wykazane rozumem, jak ta, że Bóg istnieje, ale Trójca Osób w jedności istoty jest prawdą całkowicie nadprzyrodzoną, i należy ją przyjąć wiarą.

Ta święta doktryna nie jest przeciw rozumowi, ale jest ponad nim. Mądrzy filozofowie i naukowcy, którzy badają przyczyny zjawisk, którzy dyskutują o kosmologii, chemii czy matematyce, nigdy, nawet przez najgłębsze dociekanie, nie zrozumieją tajemnicy Trójcy Świętej. Jest to Objawienie Boże i musi być honorowane pokorą i wiarą. Nie możemy być dobrymi chrześcijanami, bez głębokiego przekonania o Trójcy.

Jak możemy się modlić do Boga Ojca, w imieniu Chrystusa, i dzięki pomocy Ducha Świętego? Jak wierzyć bez dostrzegania chwały Trójcy Osób? Jak stali się znienawidzonymi Kwakrzy, kiedy występując pod sztandarem chrześcijan, poniżają i zapierają się Syna Bożego! Czytałem dzieło jednego z Kwakrów, w którym pisze: „Odrzucamy Osobę Chrystusa, i potwierdzamy, że ci, którzy spodziewają się, że ten Chrystus wyratuje ich od piekła bez pomocy uczynków, będą potępieni!” Czy diabeł może wygłosić gorsze bluźnierstwo? Tacy wykorzeniają zupełnie prawdziwą religię i usuwają kamień węgielny, narożnik, na którym zbudowana jest nadzieja naszego zbawienia.

(2). Jeśli zaś jest jeden Bóg w trzech Osobach, oddawajmy równą cześć wszystkim Osobom Trójcy. Nie ma większych lub mniejszych w Świętej Trójcy. Ojciec nie jest Bogiem więcej niż Syn czy Duch Święty. Jest w Bogu porządek Osób, ale nie ma stopni, jedna Osoba nie posiada większości głosów czy przewagi nad drugą, więc musimy oddać równą cześć dla wszystkich Osób. „Aby wszyscy ludzie oddawali cześć Synowi, tak jak oddają Ojcu.” [Jn 5:23] Uwielbiaj Jedność Trójcy.

(3). Bądź posłuszny wszystkim Osobom Błogosławionej Trójcy, bo każda z nich jest Bogiem. Bądź posłuszny Bogu Ojcu. Chrystus jako człowiek, usłuchał Boga Ojca we wszystkim, Jana 4:34, znacznie bardziej musimy my. Pwt 27:10.

Bądź posłuszny Bogu Synowi. „Pocałujcie syna, by się nie rozgniewał”. [Ps 2:12] (manuskrypty bizantyjskie). Złóżcie mu pocałunek posłuszeństwa. Polecenia Chrystusa nie są ciężkie. [Jn 5:3] Którekolwiek z Jego przykazań jest dla naszego dobra i korzyści. Złóżcie więc pokłon Synowi! Dlaczego 24 starszych w niebiańskiej wizji Św. Jana rzuca swe korony u stóp Chrystusa, i upada przed Barankiem? [Obj 4:10-11] Oczywiście dlatego, aby potwierdzić swoje poddanie i wyznawać gotowość do służby i posłuszeństwa.

Bądź posłuszny Bogu Duchowi Świętemu. Dusze nasze otrzymaliśmy od Ducha chwały. „Duch Boży uczynił mnie.” [Job 33:4] Nasze dusze są ozdobione przez błogosławionego Ducha. Każda łaska to Boża iskra, zapalona w duszy przez Ducha Świętego. Co więcej, Duch Boży uświęcił ludzką naturę Chrystusa, zjednoczył ją naturą Boską i tak wyposażony człowiek – Chrystus Jezus jest naszym Pośrednikiem. Tak więc trzecia Osoba Trójcy, Duch Święty, zasługuje, aby być Mu posłusznym, bo jest Osobą Trójcy tak bardzo nam oddaną i zaangażowaną w nasze sprawy. Hołd czci i posłuszeństwa jest mu od nas ze wszech miar należny i godny.