Kolejnym atrybutem jest moc Boga. [Job 9:19] „Jeżeli chodzi o siłę mocarza, oto On ją ma.” Cały 9 rozdział Księgi Joba jest wspaniałym opisem mocy Bożej. „Oto On jest silny”. Hebrajskie słowo „mocny”, oznacza moc podbijającą i zwyciężającą. „On jest mocny” to najwyższy stopień siły. On jest najsilniejszy. On nazywa się El-Shaddai, Bóg Wszechmogący. [Rdz 17:1] Jego wszechmoc leży w tym, że może robić, wszystko co jest właściwe. Wśród władców rozróżnia się między władzą i mocą. Bóg ma jedno i drugie.

Bóg ma Władzę

On ma suwerenne prawo do człowieka i pełną władzę nad nim. On może zrobić wszystko, co mu się podoba z każdym ze stworzeń. Kto poprowadzi spór z Bogiem? Kto zapyta Go „dlaczego tak uczyniłeś”? [Dn 4:35] „A wszyscy mieszkańcy ziemi za nic poczytani są. Według woli swojej postępuje z wojskiem niebieskim i z ludźmi, a nie ma nikogo, kto by sprzeciwił się ręce jego i rzekł mu: Cóż to czynisz?” Bóg zasiada jako sędzia sądu najwyższego; On wzywa przed trybunał królów ziemi, i nie musi wydawać uzasadnienia do swoich wyroków. [Ps 75:7] „On jednego poniża a drugiego wywyższa”. W jego mocy jest zbawić i potępić. On ma w ręku klucz sprawiedliwości, by wtrącić kogo chce do ognistego więzienia piekła, On ma klucz miłosierdzia aby otworzyć bramy nieba tym, którym chce. Tytuł wypisany na jego szacie to: „Król królów i Pan panów. [Obj 19:16] „Ja jestem Bogiem i nie mam sobie równego, Bogiem jestem i drugi taki nie istnieje.” [Iz 46:9]

„Zrobię wszystko co mi się spodoba.” Świat jest posiadłością Boga, czy nie zrobi, czego chce w swojej własności? On sprawił że król Nabuchodonozor jadł trawę, wrzucił aniołów do piekła, gdy zgrzeszyli, On roztrzaskał koronę imperium babilońskiego. „Jakże to się stało, że spadłeś z niebios, O Lucyferze (Niosący światło)! Twój przepych zostanie wrzucony do grobu”. [Iz 14:12] „Kto ustala granice morza i kiełzna dumne fale.” [Job 38:11] Bóg jest najwyższym monarchą, cała władza nad wszechświatem zawarta jest w nim. „Nie ma władzy, która by nie była ustanowiona przez Boga.” [Rz 13:1] Królowie otrzymują swoje korony od Niego. „Dzięki mnie królowie panują.” [Prz 8:15]

Zobacz Moc Boga

Ponieważ Bóg ma władzę, ma też nieskończoną moc. Niczym bowiem jest władza bez siły. „On jest potężny w mocy.” [Job 9:4]

Ta moc Boża jest oczywista w:

W stworzeniu wszechświata.

Aby stworzyć musisz mieć nieskończoną moc. Cały świat nie może stworzyć nawet muchy. Boża moc w stworzeniu jest oczywista, bo nie potrzebował do tej pracy maszyn, pracował bez użycia narzędzi, nie potrzebował nawet materii, posłuchaj – On wykonał to dzieło bez wysiłku. „On rozkazał – i zaistniało”. [Ps 33:9]

W nawróceniu dusz.

Moc, która pociąga grzesznika ku Bogu, to ta sama, dzięki której Chrystus powstał z grobu i wstąpił do nieba. [Ef 1:19] Nawet większa moc objawia się w nawróceniu grzesznika niż niż w stworzeniu. Kiedy Bóg stworzył świat, nie spotkał się z opozycją, jak nie miał kto pomóc Mu, tak miał nikogo, kto by przeszkadzał. Teraz zaś, kiedy przekształca grzesznika, spotyka się ze sprzeciwem. Sprzeciwia się mu zarówno Szatan jak i sam grzesznik -jego złe serce nienawidzi Łaski. Świat jest „dziełem rąk Boga”. [Ps 8:3] Nawrócenie człowieka jest „dziełem Jego ramienia.” [Lk 1:51] Stwarzając, Bóg uczynił jeden cud: wypowiedział stwarzające słowa, ale w nawróceniu człowieka wykonuje wiele cudów; Ślepy zaczyna widzieć, martwy jest wskrzeszany a głuchy słyszy głos Syna Bożego. O nieskończona mocy Jahwe! Przed jego berłem, aniołowie zakrywają twarze i upadają, królowie rzucają korony pod Jego stopy. On dotyka ziemi, a ona rozpływa się”. [Am 9:5] „On usuwa ziemię z jej miejsca.” [Job 9:6] Trzęsienie ziemi potrząsa filarami ziemi, ale tylko Bóg może usunąć ją z jej miejsca. On może robić co chce, jego moc jest tak wielka jak jego pragnienia. Wyobraźcie sobie ludzi mających moc tak wielką jak ich pragnienia, jakich dzieł dokonali by w świecie! Boża moc jest równa mierze jego zamysłu. On może zwinąć swoje stworzenie, tak samo jak je rozwinął (stworzył). On może zrobić „więcej, niż myślimy.” [Ef 3:20]

W panowaniu nad wszechświatem.

Bóg może powstrzymać siły natury. On zamknął paszcze lwów, sprawił, że ogień nie strawił trzech młodzieńców, wody stanęły jak ściana, cofnął słońce o 10 stopni na zegarze słonecznym Achaza. [Iz 38:8] Co może stanowić zagrożenie dla Wszechmocy? „Pan pognębił ducha książąt”. [Ps 76:12] On krzyżuje zamiary wrogów, depcze ich sztandary, ośmiesza ich tak, że ich moc staje się żałosna, a robi to z łatwością, skinieniem swej dłoni, tchnieniem. [Ps 33:6], [Ps 40:24] Spojrzenie Jego oczu – oto cały wysiłek, jaki ponosi Bóg, aby zniszczyć swoich wrogów. „Pan spojrzał na zastępy Egipcjan ze słupa ognia, i wzbudził wśród nich panikę”. [Wj 14:24] Kto może zatrzymać Go w marszu? Bóg wydaje rozkaz a wszystkie stworzenia na niebie i ziemi są mu posłuszne. Kserkses, perski monarcha, wrzucał kajdany do morza wzburzonego, chcąc spętać fale, ale kiedy Bóg przemówi, wiatr i morze są mu posłuszne. Gdy przemówił, gwiazdy walczyły z Syserą, gdy zrobił krok, armia aniołów wystąpiła do bitwy. Czego nie może uczynić wszechmoc? „Pan jest wojownikiem”. [Wj 15:3] „On ma potężne ramię”. [Ps 89:13] „Moc Boga jest pełna chwały”. [Kol 1:11] Jest siłą, której nic się nie oprze. [Rz 9:19] „Kto stawi opór jego woli?” Toczyć z nim bój to jak być cierniem, ustawiającym się do boju z szalejącym ogniem, lub jakby słaniające się dziecko wyzywało na śmiertelny bój archanioła. Jeśli grzesznik zostaje złapany w stalową Bożą sieć – nie ma ucieczki. „Nie ma nikogo, kto wybawi go z mojej ręki”. [Iz 43:13] Boża moc jest niewyczerpana, nigdy nie zużyje się, nie jest też marnowana. Ludzie meczą się a ich siły słabną, ale siły Boga są wiecznie świeże. [Iz 26:4] Choć wypuszcza strzały przeciw swoim wrogom, to nie traci swej siły. [Pwt 32:23] „On nie męczy, ani nie ustaje.” [Iz 40:28]

Bóg nie może uczynić wszystkiego, bo nie może zaprzeć się samego siebie.

Choć Bóg może wszystko, nie może robić tego, co plami Jego Chwałę. Nie może grzeszyć, nie może zrobić tego, co implikuje sprzeczność. Być Bogiem prawdy, a jednak skłamać, stanowi sprzeczność.

W/Z 1: Bojaźń

Jeśli Bóg jest nieskończenie mocny – bójmy się Go. To normalne, że boimy się władców. „Nie boicie się mnie? mówi Pan: Czyż nie powinniście drżeć w mojej obecności? [Jer 5:22] On ma moc wtrącić nasze dusze i ciała do piekła. „Kto zna moc jego wściekłości? [Ps 90:11] To samo tchnienie, które nas stworzyło, może nas unicestwić. „Jego furia wybucha jak płomień, skały pękają na jego głos.” [Nah 1:6] Salomon mówi: „Jeśli słowo króla jest mocne, dużo więcej słowo Boga. [Kzn 8:4] Och bójmy się tego potężnego Boga! Bojaźń Boża zaś wypędzi wszystkie inne obawy człowieka.

W/Z 2: Rozpaczliwy stan bezbożnych

Zobacz jak opłakany jest stan bezbożnych.

  1. Ta moc Boga nie jest dla nich.
  2. Ona jest przeciwko nim.

Moc Boga jest dla nich niedostępna.

Nie mają unii z Bogiem, więc nie mają żadnego tytułu, aby pretendować do udziału w jego mocy. Jego moc nie jest im pomocną. Bóg ma władzę odpuszczania grzechów, ale nie użyje siły wobec ubliżającego Mu, dumnego grzesznika. Moc Boga jest skrzydłem orła, które zaniesie świętych do nieba, ale czy to pomoże grzesznikowi? Człowiek będzie z narażeniem życia ratował swoje dziecko z niebezpiecznego strumienia, ale nie zrobi tego dla swojego wroga, który mu urąga. Boża moc nie pomaga istotom, które z nim walczą. Nędza jest udziałem złych, bo nie mają nikogo, kto by im pomógł, są jak statek bez sternika w czasie sztormu, nieodwołalnie zdążający ku skałom.

Moc Boża zwraca się przeciwko grzesznikowi.

Boża moc nie będzie dla niego tarczą, ale mieczem, który ugodzi go. Boża moc zwiąże go łańcuchami. Ta Moc posłuży do pomsty za znieważenie Miłosierdzia Bożego. Wszechmocny potępi grzesznika całą swoją mocą. W jakim więc stanie jest każdy niewierzący? Moc Boga jest czynna przeciwko niemu, a „Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego.” [Hbr 10:31]

W/Z 3: On karci tych, co nie wierzą w Jego moc.

Mówimy, że nie mamy wątpliwości co do Bożej mocy, ale mamy co do jego woli. Ale przez to kwestionujemy właśnie Jego Moc. „Czy jest coś zbyt trudnego dla Boga?” [Jer 32:27] Brniemy w niewiarę, jak gdyby ramię władzy Boga było bezsilne, i nie mógł nam dopomóc w rozpaczliwych przypadkach. Zabierz królowi władzę, a zdetronizujesz go, zabierz Bogu moc a przestanie być Bogiem. To my winni jesteśmy, że tak się dzieje! Czy Izrael nie kwestionował mocy Bożej, pytając: „Czy uda mu się przygotować ucztę na pustyni?” [Ps 78:19] Myśleli, że pustynia jest dobra na cmentarz ale nie na miejsce uczty. Czyż Marta nie wątpiła w moc Chrystusa: „On nie żyje od czterech dni.” [Jn 11:39] Myślała sobie: Pan by go uzdrowił gdyby tu był, nawet gdyby był właśnie zmarł, też by go uratował, ale teraz, po czterech dniach, gdy już cuchnie? I tak Marta zwątpiła w Chrystusową moc. Aby ożywić jej wiarę Pan ożywił jej zmarłego brata. Mojżesz, chociaż święty człowiek, ograniczał moc Boga poprzez niewiarę. „Ludzi wokół jest sześćset tysięcy pieszych, a ty mówisz: „Dam im mięso na cały miesiąc”. Musielibyśmy wyrżnąć wszystkie owce i woły a i to by nie wystarczyło? Albo gdyby złowić wszystkie ryby morskie, czy one do tego wystarczą? A Pan rzekł do Mojżesza: Czyż ręka Pana jest zbyt krótka? [Lb 11:21] Zaprzeczanie Bożej potędze jest wielkim afrontem. Niewiara objawia się często, gdy ludzie idą do celu okrężnymi drogami. Gdyby mieli wiarę, nie oszukiwali by na swoich drogach, nie stosowali by podwójnych standardów – tak jak to robią, bo moc Boga do wszystkiego jest wystarczająca. Oni jednak polegają bardziej na żywiołach tego świata niż na Bogu. „W swojej chorobie, nie szukał rozwiązania u Pana, lecz u lekarzy. [2Krn 16:12]

W/Z 4: Nie znieważaj Go

Jeśli Bóg ma nieskończoną moc, strzeżmy się zamknięcia na Niego naszych serc. „Kto zatwardził się przeciwko niemu i powodziło się mu?” [Job 9:4] Hiob wysyła wyzwanie dla wszystkich stworzeń na niebie i ziemi. Kto wziął tarczę i miecz, wystąpił przeciw Bogu i zwyciężył? Każda osoba, która uparcie popełnia grzech, znieczula swoje serce na Boga i otwarcie występuje na wojnę z niebem, niech o tym pamięta. Bóg to El-Szaddai, Wszechmogący, on będzie surowy dla tych, którzy sprzeciwiają się Jemu. „Czy masz ramię jak Bóg?” [Job 40:9] Ci, którzy nie kłaniają się Jego złotemu berłu zostaną zabici żelazną rózgą Boga. Cesarz Julian Apostata zatwardził swe serce przeciw Bogu, przeciwstawił Mu się otwarcie, ale co dostał na koniec? Czy powiódł się jego bunt? Ranny w bitwie, w rozpaczy, rzekł do Chrystusa, „Vicisti Galilaee” [O Galilejczyku, zwyciężyłeś], Poddaję się twej mocy, imieniu i prawdzie, której się sprzeciwiałem. Czy głupota może zwyciężyć mądrość, niemoc – siłę a skończony – nieskończonego? Och uważajcie aby nie znieczulić serca na Boga! On może wysłać legiony aniołów, aby pomścić się na wrogach. Lepiej wyjść na spotkanie z Bogiem ze łzami w oczach niż z bronią w ręku. Można Go „pokonać” raczej przez pokutę niż przez opór.

W/Z 5: Zwróć się do Boga.

A Jego wspaniała moc stanie po twojej stronie. On przysiągł, że z całą mocą będzie działał dla dobra swojego ludu. „Pan Zastępów jest Bogiem Izraela, właśnie Izraela.” [1Krn 17:24] Wszechmoc Boża jest wspaniałym oparciem i pociechą wierzącym. On jest rozwiązaniem zagadki Samsona. „Z mocnego wyszła słodycz”; [Sdz 14:14] Jest dokładnie tak, że z Bożej mocy, z Silnego wychodzi słodycz. Ta słodycz POCIESZA wierzących.

Gdy widzimy własne zepsucie.

Moje grzechy, mówi dziecko Boże, przerastają mnie. Nie zwyciężę tej armii, która wystąpiła przeciwko mnie. Modlę się i uniżam postem, ale grzechy wracają do mnie. No dobrze, ale czy ty wierzysz w Moc Bożą? Mocny Bóg zwycięży twoje zastarzałe, zapieczone zepsucie. Choć grzech wydaje się zbyt mocny dla ciebie, to nie dla Niego. On zmiękcza kamienne serca i ożywia umarłych. „Czy jest coś niemożliwego dla Pana?” [Rdz 18:14] Zaangażuj Bożą Moc do pracy, przez wiarę i modlitwę. Mów: Panie! nie jest dobrze dla twego honoru, że diabeł ma tak wiele miejsca we mnie, o złam kark lewiatana! Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe.

W przypadku silnej pokusy.

Szatan jest nazywany mocarzem, ale wspomnij na moc Bożą. Chrystus jest nazywany „Lwem z pokolenia Judy” on złamał na krzyżu kark starodawnego węża. Szatan jest wrogiem skutym w kajdany, wrogiem zwyciężonym. Michał jest silniejszy od smoka.

Gdy łaska słabnie.

Gdy boisz się, że nie wytrwasz przy Bogu. Modlisz się, ale słowa więzną w ustach. Wierzysz, ale wiara chwieje się i drży. Czy Bóg nie mógłby wzmocnić ciebie w tej słabości? „Moja moc w słabości się doskonali: Najchętniej więc będę raczej chlubił się w mojej słabości, aby moc Chrystusa spoczęła na mnie.” [2Kor 12:9] Obawiasz się, że nie wytrzymasz? Chrześcijaninie, czy ty wierzysz mocy Bożej? Czy Bóg nie zachował cię w łasce aż do tej pory? Może powinieneś ustawić pomnik wspominający wierność Bożą jak bohaterowie Starego Testamentu? Bóg zachował cię aż do teraz – może twoja łaska to kropla w oceanie, ale On nadal chce ją podtrzymać. „Jesteśmy zachowywani przez Moc Bożą”, [1P 1:5] Boże Miłosierdzie przebacza nam, a jego Moc zachowuje nas. On, który swą mocą trzyma gwiazdy, aby nie zboczyły ze swoich orbit, utrzyma darowaną nam łaskę, aby nie zawiodła i nie wyparowała.

W przypadku niedoborów w twoim ziemskim majątku.

Bóg może pomnożyć oliwę w dzbanie; On cudownie potrafi dać ci to czego potrzebujesz. Czy ten, który karmi ptactwo niebios nie potrafi zadbać o swoje dzieci? Czy ten który przyodziewa lilie nie przyodzieje swoich owiec?

Gdy myślimy o zmartwychwstaniu.

Trudno wierzyć, że ciała ludzi, zjedzone przez robaki, pożarte przez zwierzęta czy ryby, zamienione w popiół, mogą zostać wzbudzone dokładnie takimi samymi, ale gdy wierzymy w Moc Boga, nie jest to wielka rzecz. Co jest trudniejsze, stworzyć człowieka czy wskrzesić umarłych? Kto może powołać ciało z niczego, może je przywrócić, nawet gdy jest wymieszane z innymi substancjami w najróżniejszy sposób. „U Boga wszystko jest możliwe”. [Mt 19:26] Jeśli wierzymy w pierwszy artykuł wyznania wiary (credo), tj. że Bóg jest wszechmocny, możemy szybko uwierzyć w inny artykuł, tj. ciała zmartwychwstanie. Bóg może podnieść umarłych bo ma do tego moc, i na pewno to zrobi, bo jest prawdomówny.

W odniesieniu do Kościoła Bożego.

Potrafi wyratować go, gdy ten znajdzie się w opłakanym stanie. Wrogowie Bożych zgromadzeń mają władzę, ale Pan przypomni im szybko, że ich udziałem jest Jego pomsta. [Ps 76:10] On może ograniczyć ich moc moc albo zupełnie ich wytraci. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” Bóg uczyni z Jerozolimy – miasto Radości. [Iz 65:18] Kościół w księdze Ezechiela jest w porównany do suchych kości, ale Bóg posłał ożywcze tchnienie, aby ich ogarnęło i kości stały się na powrót ludźmi. [Ez 37:10] Okręt kościoła może być targany sztormem, ponieważ grzech jest w nim, ale nie zostanie zniszczony, bo Chrystus jest w nim. [Ps 46:5] Deus in medio [Bóg jest w nim]. Wszystkie kłopoty kościoła przyczyniają się do jego uratowania.